top of page

Polityka prywatności

W niniejszej polityce chcemy zapoznać Państwa z zasadami przetwarzania danych osobowych pozostawionych przez użytkowników na naszej stronie internetowej, poprzez dedykowane formularze. Zapewniamy, że w ramach naszej działalności kładziemy duży nacisk na to, by Państwa dane chronić. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z tymi informacjami pozwoli Państwu zrozumieć, dlaczego prosimy o dane osobowe, w jakim celu je wykorzystujemy, a także zapozna Państwa z prawami, jakie przysługują każdej osobie, której dane przetwarzamy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką i zasadami przetwarzania danych osobowych. Jeśli po jej przeczytaniu będą Państwo mieli dalsze pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tomasz@zendu.pl.

1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Zendu Furnitures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żernikach Wrocławskich 55-010, ul. Kasztanowa 16.Firma Zendu Furnitures  sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000338947, o numerze NIP 896-149-02-16 oraz numer REGON 021054442.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się również pod numerem telefonu 603 634 743, za pomocą formularza na stronie internetowej oraz poprzez adres poczty elektronicznej toomasz@zendu.pl.

 

2. Dlaczego chronimy Państwa dane?

Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas wartością nadrzędną. Budowanie pozytywnych i opartych na uczciwych zasadach relacji z klientami traktujemy priorytetowo.

Niezależnie od tego wdrożyliśmy w Zendu Furnitures sp. z o.o. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. RODO nakłada na nas obowiązek nieustannego ulepszania naszych procedur i zabezpieczeń tak, aby Państwa dane były u nas bezpieczne.

 

3. Jakie dane zbieramy, dlaczego o nie prosimy i na jakiej podstawie je przetwarzamy?

A. Zapytanie – chcę poznać szczegóły oferty - formularz zapytania ofertowego

Prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska – tak abyśmy mogli zwrócić się do Państwa w sposób spersonalizowany,

  • adresu e-mail – dzięki niemu możemy się Państwu wysłać odpowiedź za pośrednictwem wiadomości e-mail,

  • numeru telefonu - tak, abyśmy mogli się skontaktować w celu pojawienia się pytań po naszej stronie po przeczytaniu Państwa wiadomości

  • nazwy kraju oraz miasto - dzięki czemu będziemy w stanie określić  estymowany koszt i termin dostawy w przypadku złożenia zamówienia 

Mogą Państwo również dobrowolnie podać nam swój numer telefonu, wówczas kontakt i przedstawienie szczegółów oferty może nastąpić telefonicznie.

W celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie, Państwa dane są procesowane tylko wewnątrz firmy Zendu Furnitures i nie są  przekazywane nikomu spoza firmy. Tylko w przypadku realizacji złożonego zamówienia, Państwa dane są przekazywane na zewnątrz firmom transportowym lub kurierskim w celu dostarczenia Państwu zamówionego produktu.

B. Zakładka kontakt

Na naszej stronie znajduje się formularz kontaktowy. Prosimy w nim o podanie:

  • imienia i nazwiska – tak abyśmy mogli Państwa zidentyfikować. Dzięki temu wiemy komu udzielamy odpowiedzi. 

  • adres e-mail – dzięki niemu możemy się z Państwem skontaktować poprzez wiadomość e-mail, wiadomość  – w tym miejscu umieszczają Państwo treść, jaką chcą nam przekazać. W zależności od tematu zapytania, mogą Państwo nam przekazać swoje dane osobowe.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes w umożliwieniu Państwu kontaktu z nami, w zakresie w jakim dobrowolnie przekazywane są dane osobowe w treści formularza, Państwa zgoda, która objawia się w dobrowolnym przekazaniu nam danych.

4. Serwisy społecznościowe

Na naszej stronie internetowej znajdują się również odnośniki do serwisów społecznościowych. W celu poznania polityk prywatności stosowanych przez te portale zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych tych podmiotów.

5. Jak zabezpieczamy Państwa dane?

Przetwarzanie danych w zbiorze danych, rozumiane w szczególności jako ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie oraz usuwanie, będzie odbywać się przede wszystkim poprzez nasze systemy informatyczne. Podjęliśmy wszelkie działania, aby zabezpieczyć je przed zagrożeniami, które mogłyby narazić Państwa dane osobowe. W szczególności zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom trzecim oraz osobom nieuprawnionym.

6. Komu przekazujemy dane

Państwa dane mogą być przekazane również zewnętrznym firmom marketingowym, z których usług korzystamy, a także firmom informatycznym, firmom hostingowym, księgowości, a także kancelariom prawnym.

Nie sprzedajemy Państwa danych w celach marketingowych.

Nie przekazujemy danych podmiotom z krajów trzecich, tj. znajdujących się poza Unią Europejską, chyba że kraj trzeci będzie gwarantował równorzędną ochronę tych danych.

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane

W przypadku udzielenia zgody Państwa dane przechowujemy do czasu ich wycofania. W pozostałych przypadkach dane przechowujemy przez czas niezbędny w celu w jakim zostały zebrane, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń, związanych z ich przekazaniem.

8. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem Państwa danych?

Dostęp do danych

W każdej chwili mogą Państwo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych. Przez prawo dostępu rozumie się możliwość zapytania nas czy i jakie Państwa dane przetwarzamy, a także uzyskać informacje m.in. na temat celów, kategorii przetwarzanych danych, czy o odbiorcach danych.

Sprostowanie danych

Przysługuje Państwu również prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.

Ograniczenie przetwarzania danych

Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania w zakresie przez Państwa określonym.

Żądanie usunięcia danych

Mogą Państwo również zażądać usunięcia swoich danych osobowych jeśli:

  • a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  • b) wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania;

  • c) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i braku naszych, nadrzędne prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego;

  • d) przetwarzane danych niezgodnie z prawem;

 

W przypadku żądania usunięcia danych możemy je dalej przetwarzać w ograniczonym zakresie, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także zachować je w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy podatkowe. W tym celu możemy pozostawić w szczególności Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, historię korespondencji, umowy.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Administratora

Mogą Państwo również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych, w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Przeniesienie danych

Mogą Państwo w każdej chwili zażądać przeniesienia swoich danych osobowych do wskazanego przez siebie podmiotu, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość.

Prawo wycofania zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie jej nie działa wstecz. Do momentu uzyskania przez Zendu Furnitures tej informacji, przetwarzanie danych osobowych jest zgodnie z prawem.

Sposób wykonywania praw

Wszystkie opisane powyżej prawa mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej, poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail tomasz@zendu.pl lub pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby ul. Kasztanowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku podejrzenia naruszenia Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

10. Czy mają Państwo obowiązek podania nam danych?

Podanie wszystkich danych, o które Państwa prosimy jest dobrowolne. Brak ich podania spowoduje brak możliwości wykorzystania ich w celu, który wynika z niniejszej polityki prywatności.

11. Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony www.vank.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie powiadomimy Państwa drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

bottom of page